Privacyverklaring

FeelkesHof, met ondernemingsnummer 0649.302.360 en maatschappelijke zetel bij Hans Van Der Stichelen, Kruiswaterplein 18 te
9620 Zottegem, tel 0486 538435, info@feelkeshof.be of www.feelkeshof.be, verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van zijn klanten in functie van bestellingen via de webshop, eigen communicatie, het verstrekken van informatie en uitvoeren van diensten op vraag van zijn klanten.

Hans Van Der Stichelen verbindt er zich toe de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018: de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?
Hans Van Der Stichelen verzamelt enkel persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld in het kader van bestellingen via de webshop van www.feelkeshof.be, via beurzen en andere events (zie ook mailing Privacyverklaring van 21/5/18), het verstrekken van diensten en het behandelen van informatieaanvragen via het contactformulier op de website www.feelkeshof.be of via mail naar info@feelkeshof.be

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
Wij verzamelen enkel die persoonlijke gegevens welke nodig zijn voor het vlot uitvoeren van de bestellingen, informatieverstrekkingen of diensten van FeelkesHof.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien u hier de toestemming voor geeft

  • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde bestelling of dienst te leveren of informatie te verstrekken

  • uw adres om bestellingen via de webshop te verzenden en gevraagde informatie over FeelkesHof op te sturen 

  • uw e-mailadres om een e-mail te versturen over bestellingen via de webshop of informatie over de diensten/producten van FeelkesHof

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van bestellingen via de webshop, de door u gevraagde dienst of informatie.

  • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?
We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst of informatie correct af te handelen.  

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Wij streven ernaar uw gegevens op een veilige manier te behandelen. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld, indien nodig. 

Uw gegevens worden bewaard en behandeld door Hans Van Der Stichelen.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
Zijn uw contactgegevens onjuist, dan kan u contact opnemen met Hans Van Der Stichelen.

  • Recht op inzage/toegang/rechtzetting

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Feelkeshof opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

  • Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om volledig uit ons systeem en database gewist te worden.

  • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om uw gegevens (tijdelijk) te beperken.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Andere vragen of opmerkingen?
Mail via het contactformulier op www.feelkeshof.be of neem contact op met Hans Van Der Stichelen via info@feelkeshof.be